നന്ദിതാ .,, നീ ... Malayalam Poem

>> Thursday, August 4, 2011

നന്ദിതാ .,, നീ ...

എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ,
മണ്ണിന്റെ
ഊരവരതയില്‍
പൊലിഞ്ഞു തീരാന്‍
തിടുക്കം കാണിച്ച
വേനല്‍ മഴത്തുള്ളിയുടെ
തീരാത്ത ദുഖമായിരുന്നു
നീ......

0 comments:

Popular Posts

Category list

Category List

Category List

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP