സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ? Malayalam Poem

>> Thursday, August 4, 2011

സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

ജിവിതമെന്നലെന്തന്ന് സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

ജനനം , മരണം , ഇടവേള തെല്ലു വളര്‍ച്ച ജിവിതമോ ?

കര്‍മം ചെയ്യാം മനനം ചെയ്യാം വിശപ്പ്‌ മാറ്റാന്‍ ഭക്ഷണവും

സ്ത്രിയും പുരുഷനും ഒത്താലും കുടുംബ ശ്രുംഘലയാര്‍ന്നാലും

സമുഹമോക്കവേ ചേര്‍ന്നാലും കൂട്ട)യോട്ടു‌ കഴിഞ്ഞാലും

ജിവിതമെന്നു നിനക്കാമോ ? സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

ഇന്നലെ നമ്മില്‍ നിറയന്ടെ ഇന്നിനെ നമ്മള്‍ പഠിക്കണ്ടേ

നാളെയെ സ്വപ്നം കാണണ്ടേ എല്ലാം നമ്മള്‍ ഓര്‍ക്കണ്ടേ

എല്ലാമോര്‍ത്ത്‌ വസിച്ചാലും

ജിവിതമെന്നു നിനക്കാമോ ? സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

സുഖവും ദുഃവുമെത്തുംപോള്‍ കഷ്ടതയേറെ സഹിക്കുമ്പോള്‍

ഐശ്വര്യം വന്നെത്തുമ്പോള്‍ കുട്ടരും ഒത്തു രസിക്കുമ്പോള്‍

ജിവിതമെന്നു നിനക്കാമോ ? സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

ജിവിതലക്ഷയം കണ്ടെത്താന്‍ ശാശ്വത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താന്‍

ആരു ശ്രമിച്ചാല്‍ സാധിക്കും ........

സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ? സുക്ഷം പറയാനരുന്ട് ?

0 comments:

Popular Posts

Category list

Category List

Category List

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP